Bastin pallets
Bastin pallets
Bastin pallets
Bastin pallets
Bastin pallets
Bastin pallets

Wiegelraderstraat 1
NL-6456 AS Bingelrade
Phone: +31 46 44 23 552
Fax: +31 46 44 25 224
E-Mail: info@bastinpallets.nl

  

Operating Site:
Kranenpool 25
NL-6443 VA Brunssum
Phone: +31 45 56 40 423
Fax: +31 45 52 75 385

  

Artikel 1: Definities

FB:                           De maatschap Bastin-Janssen onder de naam Frans Bastin Pallets en Transport

Afnemer:                Iedere (potentiĆ«le) afnemer van FB, niet zijnde een consument

Overeenkomst:     Alle overeenkomsten tussen FB en Afnemer, inclusief alle wijzigingen en aanvullingen daarop.

Alle definities hebben dezelfde betekenis in het enkelvoud en meervoud, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.


Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, waaronder aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen FB en Afnemer.

2.2           FB is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt van kracht veertien (14) dagen na de datum van verzending aan Afnemer van de gewijzigde algemene voorwaarden. Indien Afnemer binnen deze veertien (14) dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijziging, zullen ten aanzien van hem de oorspronkelijke algemene voorwaarden van toepassing blijven.

2.3           FB sluit de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Afnemer uitdrukkelijk uit, tenzij FB uitdrukkelijk schriftelijk instemt met deze voorwaarden.


Artikel 3: Aanbieding, Offerte, Overeenkomst

3.1           Alle offertes en aanbiedingen van FB zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding uitdrukkelijk anders is bepaald.

3.2           Afnemer staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door of namens hem aan FB opgegeven eisen, specificaties van de prestatie en ander gegevens waarop FB haar aanbieding baseert. Aan kennelijke vergissingen en/of schrijffouten in de Opdracht kan FB redelijkerwijs niet worden gehouden.

3.3           Een Overeenkomst komt tot stand en bindt FB slechts, indien de totstandkoming schriftelijk door FB bevestigd of indien FB een begin heeft gemaakt met de nakoming van de Overeenkomst.

3.4           FB is steeds gerechtigd om een offerte te herroepen binnen 2 werkdagen na schriftelijke aanvaarding van deze offerte door Afnemer.


Artikel 4: Prijs

4.1           Alle door FB gehanteerde prijzen luid, tenzij anders aangegeven in euro’s (€). Alle bedragen zijn, tenzij anders vermeld exclusief omzetbelasting, verpakking, verzendkosten, vervoerskosten, verzekeringen, eventuele importheffingen en andere heffingen van overheidswege.

4.2           De door FB vermelde prijzen zijn berekend op grond van het prijspeil van de prijsbepalende factoren op de offertedatum, waaronder inbegrepen de koers van (door leveranciers van FB) gehanteerd buitenlandse valuta. FB is op ieder moment gerechtigd tot verhoging van de prijs, indien het prijspeil van de prijsbepalende factoren stijgt.

4.3           Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden. Afnemer dient, indien hij van zijn recht tot ontbinding gebruik maakt, FB hiervan binnen 5 dagen na mededeling van de prijswijziging per aangetekend aanschrijven te berichten.

4.4           Ingeval van ontbinding, op grond van het voorgaande lid, kan Afnemer nimmer aanspraak maken op enige soort van schadevergoeding.


Artikel 5: Meerwerk en extra kosten

5.1           Meerwerk is iedere door Afnemer verlangde aanpassing van werkzaamheden die door FB zijn geoffreerd, waaronder inbegrepen wijzing van deze werkzaamheden. FB is gerechtigd een verzoek van meerwerk af te wijzen. Een dergelijke afwijzing laat onverlet de gelding van een (oorspronkelijke) Overeenkomst tussen partijen.

5.2           FB is gerechtigd Afnemer extra kosten ter grootte van 10% in rekening te brengen indien FB niet op het overeengekomen tijdstip de uitvoering kan aanvangen of voortzetten vanwege oorzaken die aan Afnemer zijn toe te rekenen.

5.3           Hieronder is mede begrepen het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Afnemer, alsmede het niet tijdig verstrekken van deze gegevens en het niet, niet tijdig of onvoldoende verlenen van de redelijkerwijs van Afnemer te verlangen medewerking.


Artikel 6: Levering

6.1           Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Overschrijding van een leveringstermijn is geen grond voor Afnemer een Overeenkomst te ontbinden en leidt niet tot enige schadeplichtigheid aan de zijde van FB,

6.2           Tenzij met uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen geschiedt levering van de producten van FB af magazijn.

6.3           Afnemer staat in voor de juistheid van de (adres)gegevens betreffende de plaats van aflevering van de producten.

6.4           Indien Afnemer weigert of nalatig is de goederen af te nemen, zullen deze worden opgeslagen voor rekening en risico van Afnemer. Afnemer is alsdan alle aanvullenden kosten van FB verschuldigd.

6.5           FB is gerechtigd in gedeelten te leveren. Alsdan is FB bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

6.6           FB behoudt zich te allen tijde het recht voor om derden voor de uitvoering van de Overeenkomst in te zetten, indien een goede uitvoering van de werkzaamheden dit vereist.


Artikel 7: Betaling

7.1           Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeen is gekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum en op een door FB aangegeven wijze. Na het verstrijken van deze termijn is Afnemer in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

7.2           Vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn is Afnemer over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand.

7.3           Indien FB door het verzuim van Afnemer genoodzaakt is om  haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvragen, voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het opeisbare bedrag, met een absoluut minimum van € 150,00.

7.4           In geval van liquidatie of surseance  van betaling van Afnemer zijn alle aan Afnemer gefactureerde bedragen onmiddellijk opeisbaar.

7.5           Door Afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst openstaan.

7.6           Alle betalingen door Afnemer dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening.

7.7           Voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is FB te allen tijde gerechtigd om voorschotten in rekening te brengen en/of zekerheid voor de betaling van haar vordering(en) te verlangen en de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat Afnemer de aldus in rekening gebrachte voorschotten heeft voldaan respectievelijk de gevraagde zekerheid heeft gesteld. Indien Afnemer met zodanige voorschotbetaling respectievelijk zekerheidstelling in gebreke blijft heeft FB het recht de Overeenkomst te ontbinden. Alle voor FB uit deze opschorting en/of ontbinding voortvloeiende schade dient door Afnemer te worden vergoed.


Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1           De door FB geleverde zaken blijven eigendom van FB totdat Afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met FB gesloten Overeenkomsten is nagekomen:

                *              de tegenprestaties met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;

                *              eventuele vorderingen van FB wegens niet –nakoming door Afnemer van (een) Overeenkomst(en);

8.2           Afnemer is niet bevoegd de zaken te verpanden of hierop enig ander (beperkt) recht te vestigen. Indien derden recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverd zaken willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht FB hiervan direct op de hoogte te stellen en derden te informeren omtrent de rechten van FB op de zaken.

8.3           Indien Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is FB gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij Afnemer of derden die de zaak voor Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

8.4           Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van FB.

*              de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings-, waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan FB ter inzage te geven;

*              alle aanspraken van Afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverd zaken te verpanden aan FB op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

*              de vorderingen die Afnemer verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan FB op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:329 BW;

                *              de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het uitsluitend eigendom van FB;

                *              op ander manieren te verlenen aan alle redelijke maatregelen die FB ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke Afnemer niet onredelijk hinderen min de normale uitoefening van haar bedrijf.


Artikel 9: Garantie

9.1           In de offerte meldt FB of, en op welke voorwaarden zij garanties verleent. FB verleent nimmer garanties die verder strekken dan haar offerte en de garanties van haar leveranciers.

9.2           De in dit artikel verstrekte garantie geldt slechts indien Afnemer aan al zijn verplichtingen jegens FB heeft voldaan.

9.3           De vervanging of het herstel van de producten gedurende de garantietermijn heeft geen verlenging van deze termijn te gevolge. Herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en transportkosten, anders dan op grond van de in dit artikel bedoelde garantie zal door FB in rekening worden gebracht bij Afnemer.

9.4           Alle door FB verleende garanties vervallen in ieder geval indien:

*              Afnemer en/of derden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van FB wijzigen en /of reparaties aan de geleverde zaken hebben aangebracht.

                *              Afnemer de zaken niet op de juiste manier gebruikt en/of onderhoudt.


Artikel 10: Gebreken

Afnemer dient op moment van levering te onderzoeken of de zaken beantwoorden aan de Overeenkomst. Worden

Zichtbare gebreken geconstateerd dan dient Afnemer deze binnen 8 dagen na aflevering duidelijk omschreven en

schriftelijk aan FB te melden. Niet zichtbare gebreken dient Afnemer binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2

weken na levering duidelijk omschreven en schriftelijk aan FB te melden.


Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1         Aansprakelijkheid van FB voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van bestanden en/of gegevens, vorderingen van derden op Afnemer en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.

11.2         Aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van FB in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, wordt aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag, exclusief BTW, aangaande de levering waarop de schade betrekking heeft, althans waar de schade mee samenhangt. Dit laatste tot een maximum van € 3.500,00.

11.3         Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer FB schriftelijk in gebreke stelt en FB een redelijk termijn tot nakomen geeft.


Artikel 12: Overmacht

12.1         Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan FB zijn toe te rekenen.

12.2         Onder overmacht wordt in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen: vertragingen, stagnatie in de levering door leveranciers van FB, geen of onvolledige levering van leveranciers van FB, een gebrek aan grondstoffen en anders voor de nakoming door FB van Overeenkomst benodigde zaken of diensten, en vervoersproblemen.

12.3         Tijdens overmacht worden de leverings- en ander verplichtingen van FB opgeschort. Indien de periode waar door overmacht nakoming van de verplichtingen van FB niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enig verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.

12.4         Indien FB bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof een afzonderlijke Overeenkomst.


Artikel 13: Ontbinding

FB heeft het recht de Overeenkomst met Afnemer onmiddellijk, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden dan wel haar

 verplichtingen op te schorten en zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn, onder meer indien:


Artikel 14: Overige

14.1         Afnemer is niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FB enig recht voortvloeiende uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.

14.2         Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige

voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen FB en Afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.


Artikel 15: Geschillen en bevoegde rechter

15.1         Op alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit enige Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is 

Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2         Alle geschillen zullen worden voorgelegde aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waarin FB gevestigd is, tenzij FB ervoor kiest de zaak aanhangig te maken voor de rechter van de woonplaats van Afnemer of een andere ingevolge de wet relatief bevoegde rechter. 

Algemene Voorwaarden